SOT ProgramDataPoints SEP2016 withUG 20-25 (v.3).pdf